Plauderraum Playlists
Obnov stránku
Desktop verze
Horní menu

KKřesťanské písně - Texte

Křesťanské písně hat 120 der Fans · Fan werden


Nicht eingeordnete Lieder Video Übersetzung Karaoke
Apoštolská video karaoke
Ave Maria video
Ráno, celý den video
Hoden je Beránek (Píseň spasených) video
Ztišením se sluší Tebe chválit video
Rájem video
Rozdávejme lásku svou video
Ať nám Hospodin žehná (svatební žalm) video
Řeka tvé lásky video
Aleluja video karaoke
Bim bam video
Blízko je Pán video
Byl jsi tam video
Čtyři adventní svíce video
Ať požehnán je Bůh video
Pojďte ke mně všichni, kteří pracujete video
Říčky video
Baba Yetu video
Emanuel video
Dlouho již video
Volám haleluja video
Ejhle, Hospodin přijde video
Exodus video
Haleluja, spasení video
Hospodine, Pane náš video
Hospodine, prosím nade mnou se smiluj video
Chci oslavovat svého Pána video
Chválím Tebe video
Chvalte Hospodina video
Chválu vzdejte, vyzpívejte video
Tvoje láska je video
Pane Bože,přijď k nám video
Život svůj chci Ti dát video
Můj Bůh je můj štít video
Vzácný jsi video
Svorni jsme video karaoke
Volá Ježíš ovce ztracené video
Velehrad víry video karaoke
Požehnaný jsi, Bože video karaoke
Pane Môj video
Tvé srdce chci mít video
Hudba utichá video
Mou cestu v rukou máš video
Milujeme, ač nevidíme video
Nádherný video
Všichni žízniví video
Otče můj video
Znovu hledím video
S Tebou je lepší jeden den video
Ty jsi můj štít video
Zvedněte výš, brány své video
Ať tvá živá voda video
Píseň chvály video
Tobě, Králi toužím video
Máme stejný zájem video
Oceán video
Pod ochranu Tvou - Schola Drahotuše video
Tatiana Danková - Milovaná do poslednej slzy video
Neseme Pane chléb a víno (kánon) video
Ranní prosba video
Veď mě z vnějších nádvoří (Veď mě dál) video
Sláva Ti patří video
Danielis prophetia video
Voláme Te, Duchu svatý video
Vzývám Tvoje svaté jméno video
Madono video
Ať srdce mé Tebe vídá video
Vzývám a slavím Tvé jméno video
Vzdáváme ti chválu video karaoke
O naději video
Jak úžasná musí ta láska být video
Mám Tě rád ó pane
Ty sám
Bůh je dobrý táta
Řekni jen slovo video
Hymnus k Duchu svatému video
Kdysi Bůh byl jeden z nás video
Já svou víru v Tebe neztrácím video
Až na kříž video
Blízkost Tvé tváře video
Bože, Otče, na nebi video
Bůh je záštita má video
Čistá jak studánka video
Dotýkáš se mocí
Duchu svatý přijď video
Hosana, hosana, hosana Bohu na nebi video
Chci jít za Tebou video
Chválím a vzývám jméno Tvé video
Jak dobré je video
Jdu s důvěrou video
Je dokonáno video
Je krásné být božím dítětem video
Jen Ty, Pane můj video
Ježíš je Pán pánů video
Ježíš, Ježíš je Pán video
Ježíši, jsi spása duše mé video
Ježíši, Ty jsi chléb živý video
Ježíši, Ty jsi můj Pán video
Jsme Tvůj lid video
Pane, všechno, co by sis přál video
Pane, co jsem před Tebou video
Větší je náš Bůh video
Kéž poznají nás po ovoci video
Kéž se v našich domech tančí video
Kvůli nám video
Láska Kristova video
Laudato sii video
Lidé všech národů video
Sláva Tvá video
Má sílo video
Máš v duši píseň video
My jsme zde video
Na cestu s námi vyjdi, Pane video
Nám, Pane, dal jsi slovo své video
Naplňuj mě duchem Svým video
Nebojte se video
Nedělní chvalozpěv video
Nyní pokloňme se před Králem video
Obklop mě video
Otče můj drahý video
Otče náš nebeský video
Otče chválím video
Otevřete brány hradeb kamenných video
Otevři, Pane, ústa má video
Otevřme písmo video
Pán dá požehnání video
Pane, příjď video
Pánu ať zní píseň chval video
Pojď ke mně blíž video
Pokoj vám video
Právě teď video
Přijď již video
Přichází náš Pán video
Přichází za námi Pán video
Přijď Duchu svatý k nám video
Přijď Tvůj oheň video
Přijď, přijď, Duchu Boží video
Přijmi, Pane video
Přiznej Pánu Jeho moc a čest video
Radost neseme vám video
Radostí jsi mou video
Rozsévač video
Řeka radosti video
S námi je Bůh video
Shlédni dnes, prosíme video
Skrze něj video
Sláva, Ježíš je Pán video
Sláva, náš Pán je živ! video
Spáso má video
Tví jsme my video
Studna video
Světlo světa video
Svý kroky rozezpívej video
Tak jak jsi slíbil video
Teď skryjme se v Pánu video
Tleskejte rukama víc video
Tobě, Pane, Králi náš video
Toto je den video
Toužím s Tebou být video
Tvá krev video
Tvé světlo video
Tvé tělo, Pane, přijímám video
Tvoje jméno vyznávám video
Tvůj Pán video
Tvůj plamen video
Tys můj skalní štít video
Tys za nás šel video
V ten den kdy Pán video
Veď mě cestou video
Venimus adorare eum
Vezmi svůj kříž video
Vše, co mohu dát, je chvála video
Všichni jsme jedno tělo video
Vzdejme čest Bohu video
Z Betléma se ozývá video
Zář tváře Tvé video
Zpívat píseň lásky smím video
Zpívej video
Zvěstuj dál Boží lásku video
Za dílo Tvé video
Spoj nás v jedno Pane video
Gadol Adonai - Velký je náš Bůh video
Moc, čest a sláva video
Smím stát video
Nicht eingeordnete Lieder abspielen
Video Übersetzung Karaoke
Aj keď ťa nevidím video
Kríž je znakom spásy video
Práve dnes video
Slnko Kristovej lásky video
Tvoja láska je video
Hľadám Tvoju tvár video
Ježiš žije v nás! video
Hosana Bohu v nebi video
Aj keby nekvitol fík video
Budeme slúžiť video
Hviezdička svieť video
Víťaz nad smrťou video
Keď Boží Syn video
Si môj Pán video
Neobstojí žiadna zbraň
Das ganze Album abspielen
Video Übersetzung Karaoke
Ave crux video
Surexit Dominus vere video
Ubi caritas video
Das ganze Album abspielen
Video Übersetzung Karaoke
Blessed Be Your Name video
Father video
Jesus Christ, You Are My Life video
Jesus is the rock video
I could sing of Your Love Forever video
Bless the Lord my soul video
Say halleluya video
Heaven is a wondeful place video
Wait for the Lord video
Arms of Love video
Das ganze Album abspielen
Video Übersetzung Karaoke
Prišli sme Ťa vzývať video
Nohy jeleníc video
Das ganze Album abspielen
Video Übersetzung Karaoke
Immanuel video
Das ganze Album abspielen
Video Übersetzung Karaoke
Nikdy nekončící milost video karaoke
Video Übersetzung Karaoke
Bog kocha mie video
Boże, Twa łaska video
Dziękować Ci Panie chcę video
Dziękuj Mu video
Chcę iść jak Ty video
Hosanna Królowi video
Choć Cię nie widzę, wiem jesteś tu
Każdy dzień video
Błogosławieni miłosierni video
Jezus siłą mą video
Abba, Otče video
Kocham Cię video
Wielki jest nasz Pan video
Jesteś Królem video
Das ganze Album abspielen
Video Übersetzung Karaoke
Bůh mě spasil svou milostí video
Video Übersetzung Karaoke
Alfa i Omega video
Bůh je síla má video
Byl člověk jako já video
Chci, Pane, chválit Tě video karaoke
Díky za Tvůj kříž video
Hosana video
Hospodin jest můj pastýř video
Já vím video
Rozžíhá video karaoke
Slunce Kristovy lásky video karaoke
Vyvyšuji Tebe Pane video karaoke
Tobě patří chvála video karaoke
Mé dlaně zvednuté video karaoke
Hospodin kraluje video
Dobrořeč duše má Hospodinu video
Králi milost nám dej video karaoke
Můj Králi,má spáso video
Ty jsi jediný Bůh video karaoke
Ježíš,nejkrásnější ze všech jmen video
Eucharistia video karaoke
Vzdej dík video
Na hlubinu zajeď video
Ó Pane otevři mé rty video karaoke
Chvalte služebníci video
Je stále přítomná video
Oslavujme Hospodina video
Žalm 42 (Jako laň dychtí) video
Ty jsi král video
Sláva Tvá (Majesty) video
Abba, Otče video
Ave, ave, ave Maria video
Bože, otče video
Boží beránku video
Červíčku Jákobův video
Den jak den video
Chleba a víno neseme video
Zpívej haleluja video
Dáváš mi lásku vzácnou video
Dej chléb, víno na oltář video
Dnes jdu k Tobě, Pane můj video
Do stínu křídel Tvých video
Do tvých starostí video
Duch a nevěsta video
Effatha video
Hledám vás (Táborská hymna - Klokoty) video
Hospodin je můj pastýř video karaoke
Chvalte hospodina z nebes video
Hledám tvoji tvář video
Lid, který chodí v temnotách video
Chvalte služebníci (žalm) video
Bárka (Pán zastavil se na břehu) video
Ježíš je má skála video
Vzdejme Pánu díky video
Das ganze Album abspielen

Verwalter des Musikers Křesťanské písně ist kytaras; . Falls Du feststellst, dass hier etwas nicht stimmt, schreib dem Verwalter.
Falls Du auch Verwalter sein möchtest, sende Deinen Antrag an Verwaltung. Liedtexte, Übersetzungen und Videoclips dürfen nur von registrierten Usern eingefügt werden.